July 2017

Kascommissielid gevraagd

Wie wil de kas controleren?

We hebben voor de ledenvergadering 1 nieuw lid voor de kascontrolecommissie nodig. Wie wil samen met Tineke Hart deze taak vervullen? Voor meer informatie over de taak kun je contact opnemen met het bestuur, voor aanmelding ook trouwens.

Kascommissielid is inmiddels gevonden!

Voorzittersverkiezing

De voorzitterstermijn van Bram loopt af per 14 november 2017. Er zal dus een nieuwe voorzitter verkozen moeten worden. Bram wil zich in principe nog een keer herkiesbaar stellen, maar andere kandidaten zijn van harte welkom en kunnen zich opgeven bij het bestuur.

Algemene ledenvergadering 2017

Op dinsdag 31 oktober 2017 zal er weer een algemene ledenvergadering zijn.
De aanvang is om 19.30 uur, in het Trefpunt in Heiloo (Abraham de Boishof 2).

Jullie zijn allemaal van harte welkom.

Bijgaand vast een voorlopige agenda. Heb je wat toe te voegen aan de agenda? Dan horen we dat graag uiterlijk 2 weken voor de vergadering. Vlak voor de ledenvergadering zal de definitieve agenda worden doorgestuurd.
  1. Opening.
  2. Mededelingen Bestuur.
  3. Verslag Jaarvergadering 25 oktober 2016.
  4. Jaarverslag Secretaris 2016/2017.
  5. Financieel Jaarverslag 2016/2017 - Balans per september 2017 en Resultaat Overzicht.
  6. Verslag Kascontrolecommissie.
  7. Begroting 2017 – 2018.
  8. Bestuursverkiezing: - de termijn van de huidige voorzitter (Bram Abrahamse), loopt per 14 november 2017 af.
  9. Evenementen te organiseren: nader te bepalen, suggesties zijn  welkom.
  10. Rondvraag.
PAUZE 

Na de pauze zal … Als iemand een goed (sport) verhaal heeft dat hij/zij graag wil delen met de vereniging dan kan die persoon zich bij het bestuur opgeven.

Het eerste kopje koffie wordt u aangeboden door de vereniging.

Graag horen we of je komt, ivm de zaalhuur en catering.
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver